Trosgrunnlag

Bibelen

Bibelen er Guds ord og fundamentet for menigheten:  Vi tror at dette er Guds eget inspirerte ord, og at den er den eneste lærebok Gud har gitt oss.

Frelse

Vi tror på en treenig Gud og at Jesus Kristus er Guds enbårne sønn.  Troen på Jesus Kristus, og bekjennelsen av hans stedfortredende død og oppstandelse, er eneste vei til frelse.

De troende

Menigheten består av gjenfødte troende.  Enhver som er født på ny lar seg døpe til Kristus ved full neddykkelse, i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er gitt oss til veiledning, og vil gi oss kraft og utrustning til å fullføre det oppdrag Jesus gav menigheten i misjonsbefalingen (Matt.28.18-20).

Menigheten

Menighetens arbeid skal preges av Ordets forkynnelse, fellesskapet og et aktivt bønneliv (Apg. 2.42).

Brødsbrytelsen

Brødsbrytelsen er gitt menigheten som et samfunnsmåltid hvor vi minnes Jesu død og Jesu snarlige gjenkomst for å hente sin menighet til himmelen.


Lær mer:

Det står mer om trosgrunnlaget på DFEF sine nettsider.